Algemene Voorwaarden

>Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden2019-12-13T13:07:30+00:00

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Groepspraktijk Ed Wender B.V., KVK nr.: 06090449. Tevens H.O.D.N. Voetencentrum Wender en Podotherapie Wender.

1. Om de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u zich laat behandelen door één van onze specialisten ontstaat een ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te betalen voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur per pin in onze praktijk voldoen. Indien u niet per pin kunt betalen, is het alternatief om de factuur op rekening te voldoen, waarbij het factuurbedrag met administratiekosten verhoogd zal worden. Facturen op rekening worden binnen Voetencentrum Wender afgehandeld door Infomedics. Het is niet mogelijk om uw factuur per creditcard te voldoen. Behandelingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed zullen door Voetencentrum Wender rechtstreeks worden gedeclareerd bij zorgverzekeraar of zorggroep /-instelling.

3. Om de financiële kant goed te laten verlopen is het noodzakelijk om uw BSN te vermelden op de factuur. Bij medische correspondentie worden deze gegevens ook gebruikt, dit om identiteitsverwisseling te voorkomen.

4. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de

wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.

5. U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.

6. Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch, WhatsApp, mail of andere wijze) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.

7. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening tijdens of na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen, zoals podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na uw akkoord en afronding van het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht, vermeerderd met administratiekosten.

8. Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Al onze pedicures zijn lid van ProVoet en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Op therapeutische hulpmiddelen kan geen garantie op het effect van deze hulpmiddelen gegeven worden. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op

restitutie of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.

9. Klachten kunt u schriftelijk indienen via mail: klachten@podotherapeut.nl of per post: Voetencentrum Wender, afd. klachtenafhandeling, Sabina Klinkhamerweg 10, 7555 SK te Hengelo.

10. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.

Disclaimer

Voetencentrum Wender heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is grotendeels informerend van aard. Deze website is geen webwinkel. Voetencentrum Wender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Wijzigingen voorbehouden Voetencentrum Wender garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze website kan op ieder door Voetencentrum Wender gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Groepspraktijk Ed Wender B.V. op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Groepspraktijk Ed Wender B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Groepspraktijk Ed Wender B.V. de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Externe bronnen Voetencentrum Wender kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de publicatie van teksten of afbeeldingen afkomstig van

externe bronnen. Teksten en afbeeldingen op deze website worden, voor zover mogelijk, in goed overleg met de eigenaar daarvan geplaatst.

Voetencentrum Wender doet haar uiterste best om bronnen en rechthebbenden van tekst en beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks materiaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact met ons opnemen via info@podotherapeut.nl  Het betreffende materiaal wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Vragen

Vragen over de website en de inhoud van de website kunt u te allen tijde richten aan: info@podotherapeut.nl